http://www.complex.hu/kzldat/t1300190.htm/t1300190.htm

 

2013. évi CXC. törvény
-
a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény módosításáról

 

1. § A fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.)
1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény személyi hatálya a 2. §-ban
említett személyekre, a gyámhatóságra, az állami adóhatóságra,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelő központi szervre, tárgyi hatálya a Start-számlára és a
kincstári letéti Start-számlára terjed ki.”

2. § (1) A Fétám tv. 3. § (3) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Start-számla megnyitásának feltétele)

a) a Start-számla megnyitásának
kezdeményezése a számlavezetőnél

aa) a 2005. december 31. napja után
született gyermekek esetében a szülő vagy a hozzátartozó,

ab) a 2006. január 1. napja előtt született
gyermek esetében - a Start-számla megnyitását követő 30 napon
belül - legalább 25 ezer forint befizetésével a szülő vagy a
hozzátartozó

által;”

(2) A Fétám tv. 3. §-a a következő (3a) és
(3b) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A 2006. január 1. előtt született gyermek
javára megnyitott Start-számlát a számlavezető megszünteti, ha
a számla megnyitását követő 30 napon belül a Start-számlára
nem történik meg legalább 25 ezer forint befizetése.

(3b) A tárgyévben legalább hat hónapig nevelésbe
vett és az adatszolgáltatás napján is nevelés alatt álló,
2005. december 31-ét követően született gyermek javára a kiutaló
a gyámhatóság adatszolgáltatása alapján kezdeményezi a
számlavezetőnél a Start-számla megnyitását, feltéve hogy a
gyermek javára korábban Start-számla nem került megnyitásra.”

3. § (1) A Fétám tv. 5. §-a a következő
(1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha örökbefogadás miatt a gyermek
természetes személyazonosító adatai megváltoznak, a gyámhatóság
az örökbefogadás évét követő év október 31-éig adatot
szolgáltat a kiutaló részére az örökbefogadás tényéről, a
gyermek eredeti és az örökbefogadást követően fennálló
természetes személyazonosító adatairól, és - ha az ismert -
adóazonosító jeléről.

(1b) A kiutaló megállapítja a 7. § (11)
bekezdése szerint a számlavezető által a kiutalónak átutalt
számla egyenlegét vagy a 7. § (12) bekezdése szerint a számla
megszűnéskor irányadó egyenlegét akkor, ha az (1a) bekezdés
vagy a 9/C. § szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható,
hogy a Start-számla, kincstári letéti Start-számla
megszüntetésére örökbefogadás miatt került sor.

(1c) A kiutaló az örökbefogadást követően
fennálló természetes személyazonosító adataival azonosított
gyermek javára vezetett

a) kincstári letéti Start-számla esetén
az (1b) bekezdés szerinti összeg és a kincstári letéti
Start-számla aktuális egyenlege közti pozitív különbözetet
jóváírja a kincstári letéti Start-számlán, vagy

b) Start-számla esetén az (1b) bekezdés
szerinti összeg és a kiutaló által a számlavezetőnél vezetett
Start-számlára az (5) bekezdés hatályos vagy 2012. október 1-je
előtt hatályos rendelkezései szerint átutalt összeg közti
pozitív különbözetet átutalja a Start-számlán történő
jóváírás céljából, amely jóváírást a számlavezető 8
munkanapon belül köteles elvégezni.

(1d) A gyermek az örökbefogadást megelőzően
fennálló természetes személyazonosító adatait és adóazonosító
jelét a kiutaló az (1c) bekezdés szerinti eljárás befejezéséig
kezeli.”

(2) A Fétám tv. 5. § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(7) A Start-számlán, a 7. § (6) bekezdése
szerint a Start-számlából létrejött számlán vagy ezek
hiányában a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott
követelés kifizetését - a számla megszüntetésével -

a) a fiatal felnőtt 18. életévének
betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását
követő harmadik év elteltétől,

b) a gyermek vagy a fiatal felnőtt halála
esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatéki
határozat jogerőre emelkedését követően

kérheti.”

4. § (1) A Fétám tv. 6. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Start-számlán lévő állampapír
befektetéséből származó kamatjövedelem nem minősül
befizetésnek.”

(2) A Fétám tv. 6. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatást a gyermek javára a
Start-számláját vezető számlavezető a naptári évet követő
év március 1-jéig igényli a kiutalónál. A számlavezető a
támogatásra jogosult gyermekekről - a (2) bekezdés b) pontja
szerinti gyermek esetében a kiutaló által a számlavezetőnek
megküldött, a (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján -
a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti csoportosításban
készített kimutatást a kiutalóval kötött szerződés szerint
küldi meg a kiutalónak. A kimutatás tartalmazza a gyermekek
adóazonosító jelét, Start-számláik számát és a támogatásra
jogosító befizetések összegét. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek esetében a kimutatáshoz csatolni
kell a magasabb összegű támogatásra való jogosultság
igazolására a szülő által a számlavezető részére benyújtott
(5) bekezdés szerinti okiratot. Az iratokat számlavezetőnként egy
csomagban kísérőjegyzékkel együtt kell a kiutalóhoz
eljuttatni.”

(3) A Fétám tv. 6. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti
jogosultság igazolására alkalmas, az államháztartásért felelős
miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal
kiállított okiratot

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti
támogatáshoz kapcsolódóan a szülő vagy a szülő egyetértő
nyilatkozata alapján - 16. életévének betöltését követően -
a gyermek a számlavezető írásbeli megkeresése alapján a naptári
évet követő év január 15-éig a számlavezetőhöz,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti
támogatáshoz kapcsolódóan a gyámhivatal a naptári évet követő
év február 15-éig a kiutalóhoz

juttatja el.”

(4) A Fétám tv. 6. §-a a következő (7)
bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kiutaló a gyámhivatal
adatszolgáltatásában szereplőket - a nyilvántartása alapján -
a Start-számla jellege (Start-számla vagy kincstári letéti
Start-számla) alapján elkülönítetten tartja nyilván. A kiutaló
a Start-számlával rendelkezők esetében a (2) bekezdés b)
pontja szerinti támogatásra jogosultak (3) bekezdés szerinti
adatait a naptári évet követő év február 25-éig elektronikusan
megküldi a számlavezető részére.”

5. § (1) A Fétám tv. 7. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiutaló Start-számlával nem rendelkező
gyermek esetében

a) a kincstári letéti Start-számlán
nyilvántartott követelés után

aa) évenként február 1-jei fordulónappal,

ab) a nyilvántartott követelés
Start-számlára történő áthelyezése esetén az utalást
megelőző napon,

ac) a gyermek külföldre települése esetén
távozásának napján,

ad) a gyermek adóazonosító jelének
passzívvá válása napján,

ae) a gyermek halála esetén az elhalálozás
napján

a jóváírás évét megelőző naptári évre
vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos
mértékével megegyező kamat, negatív éves fogyasztói árindex
esetén nulla százalékos kamat alapján a nyilvántartott követelés
utolsó fordulónapjától számított időszakban meghatározott
átlagos állománya után számított támogatást,

b) a gyámhatóság által a naptári évet
követő év február 15-éig megküldött - a nevelés naptári
évben fennálló időtartamára vonatkozó adatszolgáltatást is
tartalmazó - értesítés alapján a jogosultság időszakával
arányosan az igénylés kézhezvételétől, de legkorábban a
benyújtási határidő lejártától számított 30 naptári napon
belül évi 12 ezer forint támogatást

ír jóvá.”

(2) A Fétám tv. 7. §-a a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti
esetben, ha a támogatás jóváírására okot adó körülmény
felmerülése időpontjában a megelőző évre vonatkozó éves
átlagos fogyasztói árindex százalékos mértéke nem ismert, a
támogatás mértékének megállapítása a jóváírás évét
kettővel megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos
fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat
alapján történik.”

(3) A Fétám tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2) Start-számla követelés kezelésére - a
kincstárnál vezetett Start-számla kivételével - bankbetét vagy
a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba
hozott állampapír, tőke- vagy hozamgarantált befektetési jegy
választható.”

(4) A Fétám tv. 7. §-a a következő (2a)
bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 2014. január 31-ét követően született
gyermek részére a kincstárnál vezetett Start-számla követelést
a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba
hozott,

a) január hónapban született gyermek
esetén a születési évet megelőző évben,

b) februártól decemberig terjedő
hónapokban született gyermek esetén a születési évben

kibocsátásra kerülő, 19 éves futamidejű
állampapírban kell kezelni.”

(5) A Fétám tv. 7. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(6) A fiatal felnőtt 18. életéve betöltésének
napját, vagy a gyermek halála esetén elhunytának napját követően
a gyermek nevén nyitott kincstári letéti Start-számlán
nyilvántartott követelés után a támogatás jóváírás
megszűnik. A (2a) bekezdésben és a 12. §-ban meghatározott
állampapír futamidejének lejárta vagy a gyermek halála esetén
elhunytának napja közül a korábbi időpontot követő 30. naptól
a számla nem minősül a 2. § 5. pontja szerinti Start-számlának,
a számlára és a számlakövetelésre az általános jogszabályi
rendelkezések - ideértve különösen a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és a tőkepiacról
szóló törvény rendelkezéseit, továbbá a közterhekre vonatkozó
előírásokat - az irányadóak.”

6. § A Fétám tv. 8. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kincstári letéti Start-számlán
nyilvántartott követelés vagy Start-számla követelés az 5. §
(7) bekezdésében meghatározott időpontig nem fizethető ki, nem
fogadható el hitel (kölcsön) fedezetéül, pénzeszközei,
befektetései nem vonhatók végrehajtás alá és a Start-számlán
nyilvántartott pénzügyi eszközök nem áthelyezhetőek. Az ezzel
ellentétes jognyilatkozat, cselekmény semmis.”

7. § A Fétám tv. 9/B. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„9/B. § A gyámhatóság adatot szolgáltat a
kincstár részére azon gyermekek természetes személyazonosító
adatairól, továbbá - ha az ismert - adóazonosító jeléről,
akik a tárgyévben a 7. vagy 14. életévük betöltésének napján,
jogerős határozat alapján nevelésbe vett gyermekek voltak. Az
adatszolgáltatás tartalmazza annak tényét, hogy a 2005. december
31-ét követően született gyermek nevelésbe vételének
időtartama elérte-e a hat hónapot. Az adatszolgáltatást a
tárgyévet követő év március 20-áig kell elektronikus úton
teljesíteni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek adatait a kiutaló a szociális és gyermekvédelmi
ellátások országos nyilvántartásából kéri be.”