http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166014.255856

537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.
31.) Korm. rendelet módosítása

(...)

8. §9

9. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 5. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a
gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve
közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló
személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához
szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan
vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a
12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot. A lakás vételára
legfeljebb 10%-kal térhet el a hitelintézet által megállapított
forgalmi értéktől, de nem lehet több, mint a település
besorolása szerinti, e bekezdésben meghatározott vételár korlát.
Azt, hogy a használt lakás a lakhatás feltételeinek a vonatkozó
jogszabályi követelmények szerint megfelel, a hitelintézet a
helyszínen is köteles ellenőrizni. A fiatalok otthonteremtési
támogatásának összege megegyezik az (5) bekezdés szerinti
kedvezménnyel, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés
szerinti vételár 70%-át.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 5. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(6) A (3) bekezdés szerinti támogatás abban az esetben is
igényelhető a gyermek születésének vagy örökbefogadásának
időpontjában meglévő, b) pont szerinti kölcsönből még
fennálló tartozás csökkentésére, ha

a) a támogatott személy a (3) bekezdés szerinti
támogatást a b) pont szerinti szerződést megelőzően
született vagy örökbefogadott gyermeke után már igénybe vette,

b) a támogatott személy 2009. július 1-jét megelőzően
megkötött kölcsönszerződéssel rendelkezik,

c) a támogatott személynek a b) pont szerinti
kölcsönszerződés megkötését követően gyermeke születik vagy
gyermeket fogad örökbe, és

d) a támogatott személy a b) pont szerinti
kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos
személyi és egyéb feltételeknek megfelel.”

(3) A 12/2001. Korm. rend. 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel
egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdés szerint igénybe vett támogatást a
kölcsönből még fennálló tartozás törlesztésére lehet
fordítani. Az e bekezdés szerinti támogatás számításánál
figyelembe kell venni a születés időpontjában, örökbefogadásnál
az örökbefogadás időpontjában meglévő (1) bekezdés szerinti
gyermekeket. A 12. § szerinti kölcsön esetén a támogatás
igénybevételét követően született vagy örökbefogadott gyermek
születésének vagy örökbe fogadásának időpontjáig esedékessé
vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak e
bekezdés szerinti támogatásra jutó összegét is jóvá kell
írni.”

10. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. § (2a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Ha az igénylő házaspár nem tesz eleget a megelőlegező
kölcsönszerződést – (2) bekezdés szerinti – lakásépítési
(vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési
kötelezettségének, a hitelintézet levélben felszólítja a
támogatott személyt, hogy a szerződéskötésnek a felszólítás
szerinti 15 napos határidőn belül tegyen eleget. Ennek
elmulasztása esetén a szerződés a felszólítást követő 16.
napon a támogatott személy nyilatkozattételének elmulasztásával
megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön. A hitelintézet
a felszólítást és a megelőlegező kölcsönszerződést
lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító – a
támogatott személy aláírását nem tartalmazó – szerződést,
annak létrejöttét követő legfeljebb 10 napon belül megküldi a
támogatott személy és a Kincstár támogatással érintett
ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve
részére. A Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének
helye szerint illetékes területi szerve határozattal megállapítja
a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási)
kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét, majd a határozat
jogerőre emelkedését követően megkeresi a támogatott lakás
fekvése szerint illetékes járási földhivatalt a támogatási
összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az
azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott
lakásra történő bejegyeztetése iránt. A Kincstárnak a
támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint
illetékes területi szerve az államot megillető jelzálogjog,
valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzéséről a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési
(vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét
megállapító jogerős határozat megküldésével egyidejűleg
értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet a Kincstár
értesítésének kézhezvételét követő havi elszámolásában
jogosult a megelőlegező kölcsön és az 5/B. § (3) bekezdése
szerinti időpontot követően az államot megillető jelzálogjog,
illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzéséig felmerült, támogatott személyt terhelő kamat és
költség összegének igénylésére.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. §-a a következő (2b)–(2d)
bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Ha a fiatal házaspár nem tesz eleget a megelőlegező
kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító
szerződéskötési kötelezettségének, köteles megfizetni az
állam részére a hitelintézeten keresztül – a hitelintézet
írásbeli felszólítása kézhezvételétől számított 15 napon
belül – a vállalt gyermek születésének időpontja és a
megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási)
kedvezménnyé alakító szerződés (2a) bekezdés szerinti
létrejötte közötti időszakban – az állam által a
hitelintézet részére kifizetett kamatot, költséget és
kamattámogatást. Ha a fiatal házaspár az e bekezdés szerinti
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet az
ügy iratainak megküldésével tájékoztatja a Kincstárt, amely
intézkedik a kamat, a költség és a kamattámogatás megfizetése
iránt.

(2c) A (2)–(2b) bekezdés rendelkezéseit a 2013. május 3.
napját megelőzően megkötött azon megelőlegező
kölcsönszerződések esetén is alkalmazni kell, melyeknél a
vállalt gyermek megszületett, azonban a megelőlegező kölcsönt
lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés
megkötésére a fiatal házaspár hitelintézettel való
együttműködésének hiányában még nem került sor.

(2d) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással
kívánja teljesíteni és a gyámhivatalnak az örökbefogadásra
való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet
részére a (2) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére
vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás
teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik.
A hitelintézet a fiatal házaspárt és a Kincstárt a
gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő
meghosszabbításáról írásban értesíti.”

(3) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. §-a a következő (8b)
bekezdéssel egészül ki:

„(8b) A (8a) bekezdés rendelkezéseit a 2013. január 1. napját
megelőzően felhalmozott, (8a) bekezdés szerinti hátralék esetén
is alkalmazni kell.”

11. § A 12/2001. Korm. rend. 5/C. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hitelintézet az (1) bekezdés, az 5/A. § (13)
bekezdése, valamint a 24. § (5) bekezdés a)–d) pontja
szerinti igazolások benyújtásáról, a (2) bekezdés szerinti
okiratok benyújtásáról, valamint a 24. § (5a) bekezdése
szerinti nyilatkozatokról a havi adatszolgáltatás keretében
tájékoztatja a Kincstárt.”

12. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 18. § (2) bekezdése a
következő o) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők
szerint kell igazolni:]

o) saját és gyermeke adóazonosító jelét
adóigazolvánnyal.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 18. §-a a következő (11a)
bekezdéssel egészül ki:

„(11a) A közvetlen támogatásból és az e rendelet szerinti
kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő
bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a
támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban
igazolja.”

13. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 19. §-a a következő
(6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre
kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 1. §
(2) bekezdése szerinti lakáscélú állami támogatás
igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 19. §-a a következő (10) és (11)
bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott
személy a lakáscélú állami támogatásokat különböző
hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek
együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott
és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát
elfogadni.

(11) A (10) bekezdés tekintetében lakáscélú állami
támogatásnak minősül a lakástakarékpénztárakról szóló
törvény, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú
kölcsöneinek állami támogatásáról, a lakásépítési
támogatásról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló
kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.”

14. § A 12/2001. Korm. rend. 20. §-a a következő (4a)
bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 12. § és a 13. § szerinti kölcsön esetén a
kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kölcsönszerződés
megszűnéséig változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül
attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül
másik lakás kerül bevonásra.”

15. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 21. §-a a következő
(3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség
nem vonatkozik, arra az esetre, ha

a) az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint
elidegenítési és terhelési tilalom időtartamából legalább 5
év eltelt,

b) a hitelintézet a lakásépítési (vásárlási)
kedvezménnyel érintett lakás építéséhez vagy vásárlásához
felvett kölcsönszerződést felmondta és

c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény
szerint – a lakás árverésen kívüli eladására kerül sor.

(3b) A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének
helye szerint illetékes területi szerve intézkedik az államot
megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési
és terhelési tilalom törlése iránt, ha a támogatott személy a
(3a) bekezdés b) és c) pontja szerinti feltételt a
hitelintézet vagy a bírósági végrehajtó által kiállított
dokumentummal igazolja.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 21. §-a a következő (7b) és (7c)
bekezdéssel egészül ki:

„(7b) Házasság felbontása esetén, ha – a házasságot
felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági
vagyonmegosztási szerződés alapján – az egyik fél a másik
féltől megszerzi a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás
vagy fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével
épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát és a gyermek(ek)
elhelyezésre a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor,
a tulajdoni részét elidegenítő felet a (7) bekezdés szerinti
visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(7c) A volt házasfelek a (7b) bekezdés szerinti elidegenítést
a hitelintézetnél bejelentik és egyidejűleg kezdeményezik a
támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosítását. A
hitelintézet a támogatás nyújtásáról szóló szerződés
módosításáról a Kincstár támogatással érintett ingatlan
fekvésének helye szerint illetékes területi szervét értesíti,
mely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás
elidegenítéséhez.”

16. § A 12/2001. Korm. rend. a következő 51. §-sal
egészül ki:

„51. § Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Módr5.)

a) 10. § (2) bekezdésével megállapított 5/A. § (2c)
bekezdését 2013. május 3. napját megelőzően megkötött
megelőlegező kölcsönszerződések esetén a Módr5.
hatálybalépését követő 30 nap elteltével kell alkalmazni,

b) 10. § (3) bekezdésével megállapított 5/A. § (8b)
bekezdését a Módr5. hatálybalépését követő 30 nap elteltével
kell alkalmazni,

c) 15. § (2) bekezdésével megállapított 21. § (7b) és
(7c) bekezdését, 17. § j)–l) pontjával megállapított
21. § (3) bekezdését, (7) és (8) bekezdését a Módr5.
hatálybalépését megelőzően a házasság felbontása miatti
elidegenítéshez való hozzájárulás iránt benyújtott és a
Módr5. hatálybalépését megelőzően jogerősen el nem bírált
kérelmekre is alkalmazni kell.”

17. § A 12/2001. Korm. rend.

a) 1. § (5) bekezdésében a „vonatkozóan” szövegrész
helyébe a „vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvben (a
továbbiakban: Ptk.) és” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „– a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 685. § b) pontja szerinti –” szövegrész helyébe
az „a Ptk. szerinti” szöveg,

c) 5. § (7) bekezdésében az „A kölcsönszerződés
megkötésének időpontjában” szövegrész helyébe az „A 2009.
július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződések esetén
a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában” szöveg,

d) 5/A. § (2) bekezdésében az „a megelőlegezés
időtartama” szövegrész helyébe az „a megelőlegezés
időtartama – (2d) bekezdés figyelembevételével –” szöveg,

e) 8. §-ában az „az 5. § (6)” szövegrész helyébe
az „az 5. § (6), (6a)” szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés a) pontjában az „a közös
háztartásban élést” szövegrész helyébe az „a közös
háztartásban élést és az élettársi kapcsolatot” szöveg,

g) 18. § (15) bekezdésében a „pótlékkal”
szövegrész helyébe a „kamattal”, a „pótlék” szövegrész
helyébe „kamat” szöveg,

h) 18. § (16) bekezdésében az „A kedvezmény, az
adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a fiatalok
otthonteremtési támogatása valamint az 5/A. § (8a) bekezdése
szerinti követelés (15) bekezdés szerinti és” szövegrész
helyébe az „A lakáscélú állami támogatás és az ahhoz járuló
kamat és költség” szöveg,

i) 19. § (9) bekezdésében a „pótlékkal” szövegrész
helyébe a „kamattal” szöveg,

j) 21. § (3) bekezdésében az „a támogatás
folyósított összegét” szövegrész helyébe az „a támogatás
folyósított összegét – a (7b) bekezdés kivételével –”
szöveg,

k) 21. § (7) bekezdésében az „őket” szövegrész
helyébe az „őket – a (7b) bekezdésben foglaltak kivételével
–” szöveg,

l) 21. § (8) bekezdésében a „Ha” szövegrész
helyébe az „Ha – a (7b) bekezdésben foglaltak kivételével –”
szöveg, és

m) 35. § (1) bekezdésében a „lebonyoltító”
szövegrész helyébe a „lebonyolító vagy kezelő” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 12/2001. Korm. rend.

a) 5/A. § (2) bekezdésében az „Amennyiben az igénylő
házaspár nem tesz eleget a megelőlegező kölcsönszerződést
lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító
szerződéskötési kötelezettségének, úgy a hitelintézet
levélben felszólítja a támogatott személyt, hogy a
szerződéskötésnek a felszólítás szerinti 15 napos határidőn
belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén a szerződés a
felszólítást követő 16. napon a támogatott személy
nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló
magatartásával létrejön.” szövegrész,

b) 8/A. §-a,

c) 14. § (1) bekezdése, valamint

d) 19. § (2) bekezdés a) pont aa)
alpontjában az „adóköteles” szövegrész.

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100012.KOR

12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet

a lakáscélú állami
támogatásokról

(...)

 

 

II. Közvetlen
támogatások


1. Lakásépítési kedvezmény és fiatalok
otthonteremtési támogatása
38

(...)

5. § (1) Állami
támogatásként lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény (a
továbbiakban: kedvezmény) illeti meg az igénylőt a vele közös
háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, illetőleg
megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke és más
eltartott családtagja után az építési költség (vételár)
megfizetéséhez.

(2) A kedvezmény a következő célokra nyújtható:

a) új lakás felépítése, a családi vagy
ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér-beépítésének
a kivételével,

b) az értékesítés céljára újonnan
felépített és felépíttetett lakás megvásárlása,

c)39
olyan építési munkákra, amelyek
eredményeképpen 50%-ot elérő arányban az igénylő tulajdonában
lévő lakása, a lakás hasznos alapterületének növelésével
legalább egy lakószobával bővül,

ca) bármely építtető esetében, illetőleg

cb) két vagy több gyermeket eltartó építtető
esetében, ideértve az új lakás építésének nem minősülő
tetőtér-beépítést és emeletráépítést is,

d)40
a három vagy több gyermeket eltartók vagy
együtt költöző eltartott gyermekeik több mint két éve már
tulajdonában lévő lakás értékesítése, és helyette nagyobb
hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több
szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakás vásárlása
esetén, ez utóbbi lakóingatlan megvásárlásához, ha az
értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző
eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50%-os arányú
tulajdonában állt, továbbá, ha az értékesített lakás eladási
árának az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg
munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti
kölcsönnel csökkentett összegét a vásárlásra fordítják. A
kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az
eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni
hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt.

 (3)41
Fiatalok otthonteremtési támogatására
jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak,
legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy
egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás
vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében,
amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és
megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió
forintot. A lakás vételára legfeljebb 10%-kal térhet el a
hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől, de nem
lehet több, mint a település besorolása szerinti, e bekezdésben
meghatározott vételár korlát. Azt, hogy a használt lakás a
lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények
szerint megfelel, a hitelintézet a helyszínen is köteles
ellenőrizni. A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege
megegyezik az (5) bekezdés szerinti kedvezménnyel, de nem
haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.

(4)42
A kedvezmény összege a (2) bekezdés a)
és b) pontjában
meghatározott esetben az első gyermek után kilencszázezer forint,
a második gyermek után egymillió-ötszázezer forint, a harmadik
gyermek után egymillió-négyszázezer forint, a negyedik gyermek
után nyolcszázezer forint, minden további gyermek esetében
kettőszázezer forint.

(5)43
A kedvezmény összege a (2) bekezdés c)
és d) pontjában
meghatározott esetben az első gyermek után négyszázötvenezer
forint, a második gyermek után hétszázötvenezer forint, a
harmadik gyermek után hétszázezer forint, a negyedik gyermek után
négyszázezer forint, minden további gyermek esetében százezer
forint.

(6)44
A (3) bekezdés szerinti támogatás abban az esetben is
igényelhető a gyermek születésének vagy örökbefogadásának
időpontjában meglévő,
b) pont
szerinti kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére, ha

a) a támogatott személy a (3) bekezdés
szerinti támogatást a b) pont szerinti szerződést
megelőzően született vagy örökbefogadott gyermeke után már
igénybe vette,

b) a támogatott személy 2009. július 1-jét
megelőzően megkötött kölcsönszerződéssel rendelkezik,

c) a támogatott személynek a b) pont
szerinti kölcsönszerződés megkötését követően gyermeke
születik vagy gyermeket fogad örökbe, és

d) a támogatott személy a b) pont
szerinti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos
személyi és egyéb feltételeknek megfelel.

(6a)45
A (6) bekezdés szerint igénybe vett támogatást
a kölcsönből még fennálló tartozás törlesztésére lehet
fordítani. Az e bekezdés szerinti támogatás számításánál
figyelembe kell venni a születés időpontjában, örökbefogadásnál
az örökbefogadás időpontjában meglévő (1) bekezdés szerinti
gyermekeket. A 12. § szerinti kölcsön esetén a támogatás
igénybevételét követően született vagy örökbefogadott gyermek
születésének vagy örökbe fogadásának időpontjáig esedékessé
vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak e
bekezdés szerinti támogatásra jutó összegét is jóvá kell
írni.

(7)46A
2009. július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződések
esetén
a kölcsönszerződés megkötésének
időpontjában hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek
megfelelő adóst az ott meghatározott mértékű kedvezmény a
kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek
után is megilleti - ide nem értve a 6. § (3) bekezdés
b),
c)
pontja szerinti gyermeket -, számításba
véve a születés időpontjában, örökbefogadásnál az
örökbefogadás időpontjában meglévő (1) bekezdés szerinti
gyermekeiket, személyi és egyéb - a kölcsönszerződés
megkötésekor hatályban volt rendelet szerinti - feltételeket.
Amennyiben a támogatásra jogosult adós a kedvezményt a 20. § (1)
bekezdésében meghatározott határidőt követően igényli, akkor
a kedvezmény a (2) bekezdés
a) és
b) pontjában
meghatározott célra nyújtott és a születés időpontjában
meglévő kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére
használható fel.
A 12-13. § szerinti
kölcsönök esetében a gyermek születésének, vagy örökbe
fogadásának időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére
elszámolt szerződéses kamatoknak a kedvezményre jutó összegét
is jóvá kell írni. Amennyiben az igénylés a 20. § (1)
bekezdésében meghatározott határidőn belül történik, a
kedvezmény - az adós választása szerint - az építési költség
(vételár) megfizetésére is felhasználható.