http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100156.TV

 

2011. évi CLVI. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról1

(...)

 

A gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő
munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény240

240  Megállapította: 2013. évi CCXXIV. törvény 28. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.

 

462/D. §241 (1)
A gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési
támogatás (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: anyasági ellátás)
folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését követően
adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban álló személyt
foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból
adókedvezményt vehet igénybe.

(2)
Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban
fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként
külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A
részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott - gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesülő - természetes
személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó
alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de
legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első két
évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.

(3)
A (2) bekezdéstől eltérően a részkedvezmény egyenlő a természetes
személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó
alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de
legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első három
évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében,
ha a foglalkoztatott

a) a
családok támogatásáról szóló törvény szerint legalább három gyermekre
tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási
díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy

b) gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül.

(4)
A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának
megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap, a (3) bekezdés alapján
69. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig, a (3) bekezdés alapján 5 évig
érvényesítheti. A folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre
utoljára az anyasági ellátások valamelyike a foglalkoztatott személyt
megillette. Ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül több is
megillette, a határidőt a legutolsó anyasági ellátás folyósításának
megszűnésétől kell számítani.

(5)
A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az
anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv,
társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár, családtámogatási
kifizetőhely, a társadalombiztosítási vagy családtámogatási kifizetőhely
megszűnése esetén az egészségbiztosítási szerv, illetve a kincstár
által az ellátásban részesülő kérelmére kiállított igazolás birtokában
érvényesítheti.

(6)
A (3) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételéhez gyermekgondozási
díj és gyermekgondozási segély esetén - az (5) bekezdésben foglaltakon
túl - szükséges a legalább három gyermek után a szülőnek járó családi
pótlékra való jogosultságról szóló, kincstár által kiadott igazolás.

(7)
A részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a
kifizetőt, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve,
illetve harmadik éve, a (3) bekezdés szerinti kedvezmény esetén a
foglalkoztatás harmadik, illetve ötödik éve véget ér.

(8)
A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában a foglalkoztatás kezdetének azt a
napot kell tekinteni, amikor az anyasági ellátás folyósítása melletti
vagy az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő
foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás megkezdődik.

(9)
A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítését - a
jogosultsági feltételek fennállása esetén - nem zárja ki, ha az anyasági
ellátás folyósítása alatti vagy folyósításának megszűnését követő
foglalkoztatás 2013. január 1-jét, a (3) bekezdés szerinti kedvezmény
esetén 2014. január 1-jét megelőzően kezdődött.