http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

 

2013. évi V. törvény

a Polgári
Törvénykönyvről
1

(...)

NEGYEDIK KÖNYV


CSALÁDJOG
(...)


MÁSODIK RÉSZ


A HÁZASSÁG
(...)

III. CÍM


A HÁZASSÁG MEGSZŰNÉSE

4:20. § [A házasság megszűnésének esetei]

(1) A házasság megszűnik

a) az egyik házastárs halálával;

b) bírósági felbontással.

(2) A házasságot a másik házastárs újabb házasságkötése
esetén akkor is megszűntnek kell tekinteni, ha a házastárs
halálára vonatkozó anyakönyvi bejegyzés, a halál tényét
megállapító vagy a holtnak nyilvánító bírósági határozat
hatálya az újabb házasságkötést követően megdől, feltéve,
hogy az újabb házasságkötéskor egyik házasuló sem tudta, hogy
a halál nem következett be.

(3) A házasság megszűnése időpontjának az (1) bekezdés a)
pontja és a (2) bekezdés esetén azt a napot kell tekinteni,
amelyet a halotti anyakönyvi bejegyzés vagy a bírósági határozat
a halál napjaként feltüntet. A házasság az (1) bekezdés b)
pontja esetén a házasságot felbontó ítélet jogerőre
emelkedésének napján szűnik meg.

 

4:21. § [A házasság felbontása]

(1) A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére
felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A
házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható
meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az
életközösség megszűnt, és annak helyreállítására - az
életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a
különélés időtartama alapján - nincs kilátás.

(2) A bíróság a házasságot az (1) bekezdésben foglalt
körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha azt a házastársak
végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük
alapján közösen kérik.


(3) A házasságnak a (2) bekezdés szerinti felbontására
akkor van lehetőség, ha a házastársak a közös gyermek
tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő
szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása,
a házastársi közös lakás használata, valamint - ez iránti
igény esetén - a házastársi tartás kérdésében megegyeztek, és
perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta.

(4) Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak
meg, a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a
gyermek lakóhelyét azonban meg kell határozniuk.

(5) A házasság felbontásánál a közös gyermek érdekét
figyelembe kell venni.

(6) A szülői felügyelet gyakorlásának, a szülő és a
gyermek közötti kapcsolattartásnak és a gyermek tartásának
rendezése során a gyermek érdekének kell elsődlegesen
érvényesülnie.


4:22. § [Közvetítői eljárás]

A házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy
a bontóper alatt - saját elhatározásukból vagy a bíróság
kezdeményezésére - kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával
összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése
érdekében közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A közvetítői
eljárás eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli
egyezségbe foglalhatják.

4:23. § [A házasság felbontása iránti per
megindítása; a bontás hatálya]

(1) A házasság felbontása iránt a pert a házastársnak a
másik házastárs ellen, személyesen kell megindítania.

(2) Törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül
indíthat pert az a házastárs is, aki cselekvőképességében a
perindítás tekintetében részlegesen korlátozott.

(3) Ha a házastárs cselekvőképtelen, a pert nevében a
gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képviselője
indíthatja meg.

(4) A házasságot felbontó ítélet mindenkivel szemben
hatályos.